متن و ترجمه Taylor Swift – Forever & Always

متن و ترجمه

Taylor-Swift-Fearless

 


مطمئنم یه سه شنبه بود که چشمت منو گرفت

And we caught onto something I hold on to the night
و ما به یه چیزایی رسیدیم و من تا شب صبر کردم

You looked me in the eye and told me you loved me
تو توی چشمام نگاه کردی و گفتی که دوستم داری

Were you just kidding? ‘Cause it seems to me
فقط داشتی شوخی می کردی؟ چون به نظر من که اینطور میاد

This thing is breaking down we almost never speak
این رابطه داره از هم می پاشه، ما تقریباً هیچوقت با هم صحبت نمیکنیم

I don’t feel welcome anymore
دیگه حس خوبی ندارم

Baby what happened? Please tell me
عزیزم، چه اتفاقی افتاد؟ خواهش میکنم به من بگو

Cause one second it was perfect
چون یک ثانیه عالی بود

Now you’re halfway out the door
اما حالا تو نیمه ی راه خروجی

And I stare at the phone and he still hasn’t called
و من به تلفن خیره شدم و اون هنوز زنگ نزده

And then you feel so low you can’t feel nothin’ at all
و بعد به شدت افسرده میشی، نمی تونی هیچی حس کنی

And you flashback to when he said forever and always
و اون وقت،یاد لحظه ای می افتی که اون گفت، تا ابدیت و همیشه

Oh and it rains in your bedroom everything is wrong
اه،اتاقت پر از اشک هایی شده که مثل بارون میبارن،هیچ چیز اونطور که باید نیست

It rains when you’re here and it rains when you’re gone
چه باشی و چه نباشی اشک های من مثل بارون میبارن

Cause I was there when you said forever and always
چون زمانی رو که گفتی تا ابدیت و برای همیشه (دوستت خواهم داشت) رو یادمه

Was I out of line? Did I say something way too honest
من مناسب تو نبودم؟چیز خیلی صادقانه ای گفتم

That made you run and hide like a scared little boy
که باعث شد تو مثل یه پسر کوچولویی که ترسیده فرار کنی و قایم شی؟

I looked into your eyes thought I knew you for a minute
من توی چشمات نگاه کردم، برای یه لحظه فکر کردم که تو رو میشناسم

Now I’m not so sure
حالا دیگه زیاد مطمئن نیستم

So here’s to everything coming down to nothing
پس این نتیجه ی همه چیزا،به هیچ رسیدن

Here’s to silence that cuts me to the core
و این سکوته که منو از اعماق وجود داغون میکنه

Where is this going? Thought I knew for a minute
این رابطه داره به کجا میکشه؟ برای یه لحظه فکر کردم می دونم

But I don’t anymoreYou didn’t mean it baby
اما دیگه اینطور فکر نمیکنم،تو واقعا منظورت این نبود

I don’t think so
من اینطور فکر نمیکنم

Back upbabyback up
برگرد،عزیزم،برگرد

Back up,baby back up,back up,please back up
برگرد،عزیزم،برگرد،برگرد،خواهش میکنم،برگرد

Back up,baby back up
برگرد،عزیزم،برگرد

Oh and it rains in your bedroom everything is wrong
اه،اتاقت پر از اشک هایی شده که مثل بارون میبارن،هیچ چیز اونطور که باید نیست

It rains when you’re here and it rains when you’re gone
چه باشی و چه نباشی اشک های من مثل بارون میبارن

Cause I was there when you said forever and always
چون زمانی رو که گفتی تا ابدیت و برای همیشه (دوستت خواهم داشت) رو یادمه

Oh and it rains in your bedroom everything is wrong
اه،اتاقت پر از اشک هایی شده که مثل بارون میبارن،هیچ چیز اونطور که باید نیست

It rains when you’re here and it rains when you’re gone
چه باشی و چه نباشی اشک های من مثل بارون میبارن

Cause I was there when you said forever and always
چون زمانی رو که گفتی تا ابدیت و برای همیشه (دوستت خواهم داشت) رو یادمه

You didn’t mean itbaby
ولی واقعا منظورت این نبود عزیزم

You said forever and always
تو گفتی که تا ابدیت و برای همیشه (دوستت خواهم داشت)

منبع:سانگ تکست

به این پست امتیاز دهید.
متن و ترجمه Taylor Swift – Forever & Always
4.33