متن و ترجمه Taylor Swift – Superstar

متن و ترجمه

Taylor-Swift-Fearless

 


این اشتباهه ولی نمیتونم متوقفم کنم و احساس نکنم

There ain’t nothing more right babe
انگار هیچ چیز درست تر نیست عزیزم

Misty morning comes again and I can’t
صبح مه دار میاد دوباره و من نمیتونم

Help but wish I could see your face
آرزو نکنم که کاش میتونستم صورتتو ببینم

And I knew from the first note played
و من فهمیدم از اولین نتی که پخش شد

I’d be breaking all my rules to see you
که من همه قوانینمو برای دیدنت خواهم شکست

You smile that beautiful smile and all the girls
تو اون لبخند زیباتو میزنی و همه دخترها

In the front row scream your name
توی ردیف اول اسمتو فریاد میزنن

So dim that spotlight, tell me things like
پس اون نورافکن رو تاریک کن،یه چیزهایی بگو

I can’t take my eyes off of you
مثل اینکه “من نمیتونم چشمامو ازت بر دارم”

I’m no one special, just another wide-eyed girl
من هیچ کس خاصی نیستم،فقط یه دختر حیرت زده دیگه

Who’s desperately in love with you
که خیلی عاشق توه

Give me a photograph to hang on my wall
یه عکس بهم بده که به دیوارم آویزون کنم

Superstar
سوپر استار

Good morning loneliness comes around when I’m not
تنهاییِ صبح بخیر میاد وقتی

Dreaming about you
در حال رویا پردازی راجع به تو نیستم

When my world wakes up today
وقتی دنیام امروز بیدار شه

You’ll be in another town
تو توی یه شهر دیگه خواهی بود

And I knew when I saw your face I’d be
و من فهمیدم وقتی صورتتو دیدم که من

Counting down the ways to see you
راههای دیدنت رو خواهم شمرد

And you smile that beautiful smile and all the girls
و تو اون لبخند زیباتو میزنی و همه دخترها

In the front row scream your name
توی ردیف اول اسمتو فریاد میزنن

So dim that spotlight, tell me things like
پس اون نورافکن رو تاریک کن،یه چیزهایی بگو

I can’t take my eyes off of you
مثل اینکه “من نمیتونم چشمامو ازت بر دارم”

I’m no one special, just another wide-eyed girl
من هیچ کس خاصی نیستم،فقط یه دختر حیرت زده دیگه

Who’s desperately in love with you
که خیلی عاشق توه

Give me a photograph to hang on my wall
یه عکس بهم بده که به دیوارم آویزون کنم

Superstar
سوپر استار

You played in bars, you play guitar
تو توی میکده ها اجرا میکنی،تو گیتار رو میزنی

And I’m invisible and everyone knows who you are
و من نامرئی ام و همه میدونن تو کی هستی

And you’ll never see, you sing me to sleep
و تو هیچوقت نخواهی دید، با صدای تو من میخوابم

Every night from the radio
که هرشب از رادیو پخش میشه

So dim that spotlight, tell me things like
پس اون نورافکن رو تاریک کن،یه چیزهایی بگو

I can’t take my eyes off of you
مثل اینکه “من نمیتونم چشمامو ازت بر دارم”

I’m no one special, just another wide-eyed girl
من هیچ کس خاصی نیستم،فقط یه دختر حیرت زده دیگه

Who’s desperately in love with you
که خیلی عاشق توه

Give me a photograph to hang on my wall
یه عکس بهم بده که به دیوارم آویزون کنم

Superstar
سوپر استار

Sweet, sweet superstar
سوپر استار خیلی مهربون

Superstar
سوپر استار

منبع:سانگ تکست

به این پست امتیاز دهید.
متن و ترجمه Taylor Swift – Superstar
3