متن و ترجمه Taylor Swift – The Other Side of the Door

متن و ترجمه

Taylor-Swift-Fearless

 

,
توی آتش دعوا،من رفتم

Ignoring words that you were saying, trying to make me stay
به حرفهایی که میزدی توجه نکردم،که داشتی سعی میکردی نگهم داری

I said this time I’ve had enough
گفتم ایندفعه دیگه بسه

And you’ve called a hundred times, but I’m not picking up
و تو صدبار زنگ زدی،ولی من برنمیدارم

‘Cause I’m so mad, I might tell you that it’s over
چون من خیلی عصبانیم، ممکنه بهت بگم تموم شده

But if you look a little closer
ولی اگه تو یکم بادقت تر نگاه کنی

I said leave, but all I really want is you
من گفتم برو، ولی همه چیزی که واقعا میخوام تویی

To stand outside my window throwing pebbles
که وایسی بیرون پنجرم و سنگ پرت کنی

Screaming, “I’m in love with you”
داد بزنی “من عاشقتم”

Wait there in the pouring rain, coming back for more
اونجا زیر بارون بایستی، بازم برگردی

And don’t you leave, ’cause I know
و نری یه وقت، چون میدونم

All I need is on the other side of the door
همه چیزی که میخوام اونطرف دره

Me and my stupid pride, sitting here alone
من و غرور احمقانه ام،اینجا تنها نشستیم

Going through the photographs, staring at the phone
به عکسها نگاه میکنیم،به تلفن خیره میشیم

I keep going back over things we both said
من به چیزهایی که هردومون گفتیم برمیگردم

And I remember the slamming door and all the things that I misread
و در کوبیدن و همه چیزهایی که اشتباهی برداشت کردم رو یادم میاد

So baby, if you know everything, tell me why you couldn’t see
پس عزیزم،اگه تو همه چیز رو میدونی، بگو چرا نمیتونی ببینی

When I left, I wanted you to chase after me
وقتی رفتم،میخواستم که دنبالم بیای

I said leave, but all I really want is you
من گفتم برو، ولی همه چیزی که واقعا میخوام تویی

To stand outside my window throwing pebbles
که وایسی بیرون پنجرم و سنگ پرت کنی

Screaming, “I’m in love with you”
داد بزنی “من عاشقتم”

Wait there in the pouring rain, coming back for more
اونجا زیر بارون بایستی، بازم برگردی

And don’t you leave, ’cause I know
و نری یه وقت، چون میدونم

All I need is on the other side of the door
همه چیزی که میخوام اونطرف دره

And I scream out the window I can’t even look at you, I don’t need you
و از پنجره داد میزنم “من حتی نمیتونم بهت نگاه کنم،من بهت نیاز ندارم

But I do, I do, I do
ولی نیاز دارم،دارم،دارم

I’ll say there’s nothing you can say to make this right again
میگم”چیزی نیست بگی که بتونه اینو درست کنه”

I mean it, I mean it, what I mean is
منظورم این بود،منظورم این بود،منظورم اینه که

I said leave, but baby all I want is you
من گفتم برو، عزیزم ولی همه چیزی که واقعا میخوام تویی

To stand outside my window throwing pebbles
که وایسی بیرون پنجرم و سنگ پرت کنی

Screaming, “I’m in love with you”
داد بزنی “من عاشقتم”

Wait there in the pouring rain, coming back for more
اونجا زیر بارون بایستی، بازم برگردی

And don’t you leave, ’cause I know
و نری یه وقت، چون میدونم

All I need is on the other side of the door
همه چیزی که میخوام اونطرف دره

With your face and the beautiful eyes
با صورتت و چشمهای زیبات

And the conversation with the little white lies
و گفتوگومون با دروغهای کوچک مسلحتی

And the faded picture of a beautiful night
و عکس کمرنگ اون شب زیبا

You carried me from your car up the stairs
که تو منو از ماشین تا دم پله بردی

And I broke down crying, was she worth this mess
و من زدم زیر گریه،آیا اون لیاقت این شلوغ کاری رو داشت

After everything and that little black dress
بعد از همه چیز و اون لباس مشکی کوچک

After everything, I must confess
بعد از همه چیز،باید اعتراف کنم

I need you
بهت نیاز دارم

منبع:سانگ تکست

به این پست امتیاز دهید.