متن و ترجمه آهنگ Give Me Your Everything از Alexandra Stan

متن و ترجمه آهنگ 

 Alexandra Stan1

I can’t stop sleep-walking underneath the moonlight
من نمیتونم از خوابیدن و راه رفتن زیر نور آفتاب دست بردارم

I can’t hear you calling reaching for me every night
من نمیتونم درک کنم که تو هرشب برا تماس با من تلاش میکنی

I’m yours, you’re mine
من مقعلق به تو هستم . تو هم مال منی

Oh, your kiss brings me BACK TO LIFE
بوسه های تو من را به زندگی برگردوند(بهم امید دوباره داد)

Oh no no no don’t judge my love
به عشقم عیب وارد نکن

Oh no no no don’t judge my love
به عشقم عیب وارد نکن

Oh no no no if you’re still thinkin’ about me
اگه تو هنوز هم داری به من فکر میکنی

Don’t you be so hard on me
زیاد سختش نگیر

If you love you’ll
اگه تو عاشق باشی هرچیزی که تو توانت باشه را به من خواهی داد

Don’t you be so hard on me
زیاد سختش نگیر

If you love you’ll GIVE ME YOUR EVERYTHING
اگه تو عاشق باشی هرچیزی که تو توانت باشه را به من خواهی داد

Blackout when we’re touching underneath the skyline
همه جا تاریک میشه وقتی که ما داریم زیر افق آسمان را لمسش میکنیم

Electric can’t control it ’cause your body feels so right
الکتریسیته هم نمیتونه این خاموشی را کنترل کنه . چون بدن تو دقیقا داره اون را حسش میکنه

I’m yours, you’re mine
من مقعلق به تو هستم . تو هم مال منی

Oh, your kiss brings me BACK TO LIFE
بوسه های تو من را به زندگی برگردوند(بهم امید دوباره داد)

Oh no no no don’t judge my love
به عشقم عیب وارد نکن

Oh no no no don’t judge my love
به عشقم عیب وارد نکن

Oh no no no if you’re still thinkin’ about me
اگه تو هنوز هم داری به من فکر میکنی

Don’t you be so hard on me
زیاد سختش نگیر

If you love you’ll GIVE ME YOUR EVERYTHING
اگه تو عاشق باشی هرچیزی که تو توانت باشه را به من خواهی داد

Don’t you be so hard on me
زیاد سختش نگیر

If you love you’ll GIVE ME YOUR EVERYTHING
اگه تو عاشق باشی هرچیزی که تو توانت باشه را به من خواهی داد

I’m doing limbo, your body is my tempo
من دارم لیمبو میرقصم . و بدن تو هم یه جور ضرب آهنگه برام

I’m doing limbo, baby with your body tonight
من دارم امشب را با تو لیمبو میرقصم عزیزم

I’m doing limbo, baby with your body tonight
من دارم امشب را با تو لیمبو میرقصم عزیزم

Oooh oh oh

I’m doing limbo, your body is my tempo
من دارم لیمبو میرقصم . و بدن تو هم یه جور ضرب آهنگه برام

I’m doing limbo, baby with your body tonight
من دارم امشب را با تو لیمبو میرقصم عزیزم

I’m doing limbo, baby with your body tonight
من دارم امشب را با تو لیمبو میرقصم عزیزم

Don’t you be so hard on me
زیاد سختش نگیر

If you love you’ll GIVE ME YOUR EVERYTHING
اگه تو عاشق باشی هرچیزی که تو توانت باشه را به من خواهی داد

Don’t you be so hard on me,
زیاد سختش نگیر

If you love you’ll GIVE ME YOUR EVERYTHING
اگه تو عاشق باشی هرچیزی که تو توانت باشه را به من خواهی داد

به این پست امتیاز دهید.