متن و ترجمه آهنگ Clean از Taylor Swift

متن و ترجمه آهنگ

99bexkqqypte3wzaw785

The drought was the very worst

خشکی ( قحطی آب ) خیلی بد بود

When the flowers that we’d grown together died of thirst

وقتی گل هایی که با هم پرورش شان داده بودیم از تشنگی مرده بودند

It was months, and months of back and forth

اون ماه و ماه های گذشته و آینده بود

You’re still all over me like I wine-stained dress I can’t wear

anymore

تو هنوزم هم دور و بر منی مثل یک لباس آغشته شده به شراب شدی که دیگه نمیتونم بپوشمش

On my head, as I lost the war, and the sky turn black like a perfect storm

توی فکر من هستش، وقتی که من جنگ رو باختم و آسمون به رنگ سیاه در آمد مثل یک طوفان بی نقص

Rain came pouring down when I was drowning

وقتی داشتم غرق میشدم داشت بارون میبارید

That’s when I could finally breathe

اون موقع بود که تونستم بالاخره نفس بکشم

And that morning, gone was any trace of you, I think I am finally

و اون صبح گذشته هیچ اثری از تو نبود و من بالاخره فکر میکنم که پاک هستم

There was nothing left to do

هیچ کاری برای انجام دادن باقی نمانده بود

And the butterflies turned to dust they covered my whole room

و پروانه هایی که تمام اتاقم از آنها پر بود، تبدیل به گرد و خاک شدند

So I punched a hole in the roof

پس من یک سوراخ توی سقف ایجاد کردم

Let the flood carry away all my pictures of you

گذاشتم که سیل تمام عکس هایی رو که از تو داشتم رو با خودش ببر

The water filled my lungs, I screamed so loud but no one heard a thing

آب ، ریه هام رو پر کرده و بود، من خیلی بلند فریاد زدم اما هیچکس هیچی نشنید !

( معمولا دخترا فریاد نمیزنن، جیـــغ میکشن ! )

Rain came pouring down when I was drowning

وقتی داشتم غرق میشدم داشت بارون میبارید

That’s when I could finally breathe

اون موقع بود که تونستم بالاخره نفس بکشم

And that morning, gone was any trace of you, I think I am finally clean

و اون صبح گذشته هیچ اثری از تو نبود و من بالاخره فکر میکنم که پاک هستم

I think I am finally clean

فکر میکنم که بالاخره پاک هستم

Said, I think I am finally clean

گفت، فکر کنم من بالاخره پاک هستم

۱۰ months sober, I must admit

باید قبول کنم که ده ماه هوشیار بودم

Just because you’re clean don’t mean you miss it

فقط بخاطر اینکه تو پاک هستی دلیل نمیشه که از دستش نداده باشی

۱۰ months older I won’t give in

ده ماه بزرگتر هستم و نمیخوام این رو از دست بدم

Now that I’m clean I’m never gonna risk it

حالا من پاک هستم و هرگز نمیخوام پاک بودنم رو به خطر بندازم

( اشاره به این داره که طریقه لباس پوشیدنش با دیگر شخصیت های زن معروف فرق داره و کارهای سکسی و خراب نمیکنه و خودش رو به عرضه نمیکنه )

The drive was the fairy worst

اون مسیری که توش بودم خیلی بد بود

ترجمه ظاهری میشه” اون رانندگی اشتباه خیلی بزرگی بود” ولی ترجمه ظاهری برای این جمله اشتباه هستش )

 )

When the flowers that we’d grown together died of thirst

وقتی گل هایی که با هم پرورش شان داده بودیم از تشنگی مرده بودند

Rain came pouring down when I was drowning

وقتی داشتم غرق میشدم داشت بارون میبارید

That’s when I could finally breathe

اون موقع بود که تونستم بالاخره نفس بکشم

And that morning, gone was any trace of you, I think I am finally clean

و اون صبح گذشته هیچ اثری از تو نبود و من بالاخره فکر میکنم که پاک هستم

Rain came pouring down when I was drowning

وقتی داشتم غرق میشدم داشت بارون میبارید

That’s when I could finally breathe

اون موقع بود که تونستم بالاخره نفس بکشم

And that morning, gone was any trace of you, I think I am finally clean

و اون صبح گذشته هیچ اثری از تو نبود و من بالاخره فکر میکنم که پاک هستم

به این پست امتیاز دهید.
متن و ترجمه آهنگ Clean از
4.5