متن و ترجمه آهنگ NEW ROMANTICS از Taylor Swift

متن و ترجمه آهنگ از

Taylor Swift (5)

We’re all bored

ما هممون کسل شدیم
We’re oh so tired of everything

اوه ما از همه چی خیلی خستخ شدیم
We wait for trains that just aren’t coming

ما داریم برای ترن هایی که قرار نیست بیان منتظریم
We show off our different scarlet letters

ما داریم خیانت های متفاوتی که کردیم رو به همه نشون میدیم
Trust me mine is better

به من اعتماد کن مال من بهتره
We’re so young that we’re on the run to ruin

ما خیلی جوونیم که سعی میکنم همه نابود کینم
We play dumb

ما احمقانه رفتار میکنیم
But we know exactly what we’re doing

ولی ما دقیقا میدونیم که چی کار داریم میکنیم
We cry tears

ما گریه میکنیم
Of mascara in the bathroom

و تو حمام ریمل هامون خراب میشه
Honey life is just a classroom
عسلم زندگی فقط یه کلاس درسه
Cause baby I could built a castle

چون عزیزم من میتونم یه قصر درست کنم
Out of all the bricks they threw at me

از آجرهایی که به طرفم پرتاب میکنن
And every day it’s like battle

و هر روز مثل یه جنگ میمونه
But every night feels just like a dream

ولی هر شب مثل یه رویا میمونه
Baby we’re the new romantics

عزیزم ما عاشقانه های جدید هستیم
Come on, come on along with me

زود باش زودباش با من بیا
Heart break is the national anthem

قلب شکسته سرود ملی هستش
We sing it properly

ما با خوشنودی اونو میخونیم
We are too busy dancing

ما مشغول رقصیدن هستیم
To get knocked off our feet

تا زمانی که از پا دربیاییم
Baby we’re the new romantics

عزیزم ما عاشقانه های جدید هستیم
The best people in life for free
بهترین آدم ها تو زندگی مفت هستند

We’re all here

ما هممون اینجاییم
The light and noise are blinding

نور و صدا خیلی زیاده

We hang back

ما به پشت آویزون هستیم
It’s all in the time

همه شون یکی هستش
It’s poker, you can’t see in my face

این وحشتناکی هستش , اونو تو چهره ی من نمیتونی ببینی
But I’m about to play my ace

ولی من دارم برنده میشم
We need love, but all we want is danger

ما به عشق احتیاج داریم ولی همه ی ما خطر رو میخواییم
We team up and switch up sides like a record changer

ما یه تیم تشکیل میدیم و همه چی روعوض میکنیم
The rumors, are terrible and cruel

این شایعات , خیلی وحشتناک و ظالمانه است
Buy honey most of them are true
عزیزم باورشون کن بیشترشون واقعین

Cause baby I could built a castle
Out of all the bricks they threw at me
And every day it’s like battle
But every night feels just like a dream
Baby we’re the new romantics
Come on, come on along with me
Heart break is the national anthem
We sing it properly
We are too busy dancing
To get knocked off our feet
Baby we’re the new romantics
The best people in life for free

So come on, come on along with me
The best people in life for free

Please take my hand

لطفا دستمو بگیر
And please take me dancing

و لطفا منو برقصون
And please leave me stranded it’s so romantic

لطفا منو بی حرکت بذار اون خیلی رمانتیکه

Cause baby I could built a castleOut of all the bricks they threw at me
And every day it’s like battle
But every night feels just like a dream

Cause baby I could built a castleOut of all the bricks they threw at me
And every day it’s like battle
But every night feels just like a dream
Baby we’re the new romantics
Come on, come on along with me
Heart break is the national anthem
We sing it proudly
We are too busy dancing
To get knocked off our feet
Baby we’re the new romantics
The best people in life for free

به این پست امتیاز دهید.
متن و ترجمه آهنگ
4.69