متن و ترجمه آهنگ Not over it از Selena Gomez

متن و ترجمه آهنگ از

از آلبوم When the sun goes down

Selena Gomez – Not over it

selena_gomez___when_the_sun_goes_down_by_loudtalk-d4xqc9i

I look around only dead in surround
من به اطرافم نگاه ميکنم و به نظر ميرسه که همه خفته باشند
And I know the reason why
و من هم دليلشو ميدونم
I let you blow let us down the wrong road
من به تو اجازه ميدم که رفتن از راه اشتباه رو فراموش کني
I let jealousy take fly
من به حسادت اجازه ميدم که پرواز کنه
oh I wish I made no sound
آرزو ميکنم که هيچ صدايي ايجاد نکنم
I wonder where you are now
من حيرانم از اينکه تو الان کجايي
It’s doing us up till touchdown
همه چيز تا زماني اتفاقي نيفتد قابل استفاده است
But I wanna turn this day around
اما من ميخوام اين روز رو عوض کنم
Erase the tape, take back what I said
نوار رو پاک کن و به چيزي که من گفتم توجه کن
Is it too late to say that I’m sure?
آيا براي گفتن “من مطمئنم “دير شده ؟
‘Cause now all I wanna know is that
تمام چيزي که من الان ميخوام ..
You’re not over it
تو هنوز تموم نشدي
۳۵
Not over it
تموم نشدي
With each mistake each misstep
با هر اشتباه با هر قدم اشتباه
Something breaks but if you still want to try
چيزي ميشکنه اما اگه هنوز تو بخواي دوباره تلاش کني …
We can’t go there we can make a repair
ما نميتونيم به عقب برگرديم اما ميتونيم درسش کنيم
We can fix what broke inside
ما ميتونيم چيزي که در درونمون شکسته رو تعمير کنيم
Wish I hadn’t let you down
کاشکي به تو اجازه نداده بودم که بري
I wonder who you’re with now
من حيرانم از اينکه تو الان با کي هستي
It’s doing us up till touchdown
همه چيز تا زماني اتفاقي نيفتد قابل استفاده است
But I wanna turn this day around
اما من ميخوام اين روز رو عوض کنم
Erase the tape, take back what I said
نوار رو پاک کن و به چيزي که من گفتم توجه کن
Is it too late to say that I’m sure?
آيا براي گفتن “من مطمئنم “دير شده
‘Cause now all I wanna know is that
تمام چيزي که من الان ميخوام …
You’re not over it
۳۶
تو هنوز تموم نشدي
Not over it
تموم نشدي
Had you aliened but it’s changing my mind
آيا تو غريبه بودي اما من ذهنيتم رو عوض کردم
And now I wanna retrace my steps
و الان ميخوام دوباره شروع کنم
You get you back don’t you sit through the tracks
تو ميخواي به عقب برگردي اما راه قبليتو ادامه نده
Wanna save every mark ever mark that you left
ميخواي هر نشانه اي رو که جا گذشتي ذخيره کني
It’s doing us up till touchdown
همه چيز تا زماني اتفاقي نيفتد قابل استفاده است
But I wanna turn this day around
اما من ميخوام اين روز رو عوض کنم
Erase the tape, take back what I said
نوار رو پاک کن و به چيزي که من گفتم توجه کن
Is it too late to say that I’m sure?
آيا براي گفتن “من مطمئنم “دير شده
‘Cause now all I wanna know is that
تمام چيزي که من الان ميخوام ..
You’re not over it
تو هنوز تموم نشدي
Not over it
۳۷
هنوز تموم نشدي

به این پست امتیاز دهید.
متن و ترجمه آهنگ
1.67